สถาปัตยกรรมที่สวยงาม และทันสมัย ถือเป็นสิ่งที่ใช้ในการบ่งบอกถึงความพัฒนาของแต่ละประเทศ เพราะสถาปัตยกรรมคือ สิ่งก่อสร้างภายในประเทศ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการพักอาศัย ได้แก่ บ้าน คอนโด อาคาร และสิ่งก่อสร้างที่ไม่สามารถพักอาศัยได้ ได้แก่ สถูป เจดีย์ อนุสาวรีย์ ยังรวมถึงสิ่งก่อสร้างเพื่อแสดงความสวยงาม ความเป็นเอกลักษณ์ หรือเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยของแต่ละประเทศ ดังนั้นสถาปัตยกรรมจึงกลายมาเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในแต่ละประเทศ อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมศิลปะ วัฒนธรรมที่มีความสำคัญอย่างมากอีกด้วย การก่อสร้างสถาปัตยกรรมนั้น ต้องทำให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความแข็งแรง มั่นคง ที่ทำให้ผู้ใช้งานในด้านต่าง ๆ รู้สึกถึงความปลอดภัย และที่สำคัญที่สุดคือต้องเหมาะสมแก่การใช้งานของคนในสังคม สถาปัตยกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์มากมายต่อสังคมก็คือ ตึก หรืออาคาร เพราะเราใช้ได้ตั้งแต่การพักอาศัย ไปจนกระทั่ง ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ได้อีกมากมาย

                ตึก หรืออาคารกลายมาเป็นสิ่งที่ทุกประเทศต้องมี เพราะเป็นสิ่งที่ใช้แสดงความเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วของทุกประเทศในโลก หลาย ๆ ประเทศมีความพยายามในการสร้างอาคารให้ทันสมัย สวยงาม เพื่อให้กลายเป็นจุดเด่น หรือจุดท่องเที่ยวที่สำคัญภายในประเทศ เช่น กรุงปักกิ่ง สร้าง Central Chinese Television Tower (CCTV), ประเทศสิงค์โปร์ สร้าง Gardens by the Bay, ดูไบสร้าง Burj al Arab หรือ ตึกบุรจญ์ อับ อาหรับ หรือ สาธารณรัฐเช็ก สร้าง The Dancing House หรือตึกเต้นรำ ในอนาคตโลกจะมีการพัฒนาตึกรูปแบบใหม่ มีความทันสมัย ประหยัดพลังงาน และจะกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ตึกที่จะกล่าวถึง นั่นคือ ตึกหมุนได้ 360 องศา หรือ The Dynamic Tower ตึกนี้ถูกพัฒนาให้ทุกชั้นหมุนได้อย่างอิสระ โดยสามารถควบคุมทิศทางการหมุนได้ด้วยตนเอง ลักษณะการหมุนจะค่อย ๆ หมุนเพื่อรักษาเสถียรภาพ และสมดุล ทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่บนตึกไม่รู้สึกวิงเวียนศีรษะจากการหมุน ในขณะเดียวกันก็เพลิดเพลินกับมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปรอบตัว อัตราเฉลี่ยต่อการหมุนแต่ละรอบของแต่ละชั้นคือ 3 ชั่วโมงต่อรอบ รับประกันได้ว่าในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ทุกคนที่อยู่ในตึกแห่งนี้จะได้รับชมวิวทั่วทั้ง 360 องศาอย่างแน่นอน นอกจากนี้ตึกนี้ยังถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของพลังงานที่กำลังจะหมดไป ตึกนี้ใช้พลังงานสะอาด นั่นคือ พลังงานไฟฟ้าจะมาจากแผล Solar Cell ที่อยู่บนดาดฟ้าของตึก และการหมุนของตึกก็ใช้พลังงานลม โดยจะมีกังหันแทรกอยู่ระหว่างชั้นของตึก เรียกว่ารักษ์โลกแบบสวยงาม และคุ้มค่าเลยทีเดียว

                ตึกหมุนได้ 360 องศาจะกลายเป็นสถาปัตยกรรมใหม่สำหรับโลกอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน เพราะนอกจากภายในตัวอาคารจะสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากมาย ภายนอกอาคารก็จะกลายมาเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง ศิลปะ วัฒนธรรม และความล้ำสมัยของโลก ที่จะกลายมาเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีในหลาย ๆ ประเทศอย่างแน่นอน

Author