ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริง หรือคำอธิบายเกี่ยวกับวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์ กิจกรรม ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน มีลักษณะหลากหลายรูปแบบทั้งเป็นตัวอักษร ตัวเลข ภาพ กราฟ สัญลักษณ์ต่าง ๆ และเสียง ข้อมูลเหล่านี้ต้องถูกจด บันทึก จัดประเภท และเก็บรักษา โดยเมื่อมีการนำไปจัดให้เป็นระบบ ระเบียบแล้วจะสามารถทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจ และตัดสินใจนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ ถือเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง หรือจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง ทำให้ผู้ได้รับข้อมูลที่มีผู้บันทึกไว้มาใช้ประโยชน์ ซึ่งอาจจะนำไปสู่การใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เคยมีผู้ประสบมาแล้ว ข้อมูลถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากเพราะเป็นสิ่งที่ใช้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจโดยผ่านประสบการณ์ ซึ่งการสอนโดยใช้ประสบการณ์นี้มักจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการสอนด้วยความรู้ที่เป็นข้อมูลเพียงอย่างเดียว

                ในปัจจุบันข้อมูลมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เนื่องจากเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ส่งผลให้ข้อมูลต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนรูปแบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการเก็บและใช้ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ข้อมูลในปัจจุบันเรียกว่า ข้อมูลแบบ Big Data หมายถึง การนำข้อมูลดิบ คือ ข้อมูลทุกข้อมูลที่อยู่ในโลกใบนี้ มาจากหลากหลายแหล่ง และยังไม่ต้องผ่านการวิเคราะห์หรือแยกแยะ ข้อมูลเหล่านี้มีจำนวนมากจนไม่สามารถหาที่เก็บได้ โดยนำมาวิเคราะห์ และประมวลผลเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานสูงที่สุด ตั้งแต่ประโยชน์ทางด้านการดำเนินชีวิต ด้านอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยี และด้านธุรกิจ ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้มีหลากหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างที่ชัดเจน เช่น ข้อมูลทางด้านวิชาการ หรือทางด้านสถิติ ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น การเล่น Social Network ต่าง ๆ และข้อมูลที่เป็นภาพ เสียง จำพวกไฟล์มีเดีย (Media) ข้อมูลเหล่านี้ต้องมีลักษณะสำคัญดังนี้

  1. เป็นข้อมูลที่มีจำนวนมากมายมหาศาล หรือมีขนาดใหญ่
  2. ข้อมูลต้องมีความซับซ้อน และหลากหลาย
  3. ข้อมูลต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะเกิดการไหลของข้อมูลที่มีความเร็วสูง
  4. เป็นข้อมูลที่มีหลากหลายระดับ และคุณภาพ คือเริ่มตั้งแต่ข้อมูลที่ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้ทันทีต้องผ่านการสังเคราะห์ก่อน ไปจนกระทั่งข้อมูลที่นำมาใช้ได้เลย

Big Data นี้นอกจากจะหมายถึงตัวข้อมูลแล้ว ในปัจจุบันยังหมายรวมไปถึง การนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ และประมวลผลเพื่อประโยชน์ในการใช้งานอีกด้วย ให้ความสำคัญกับผู้ที่จัดเก็บต้องมีความเข้าใจถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่จะทำการจัดเก็บในเชิงลึก และต้องมีความสามารถในการแยกแยะได้ว่าข้อมูลใดมีความสำคัญต้องจัดเก็บ ข้อมูลใดไม่มีความสำคัญ รับรู้ถึงระยะเวลา และสถานที่ในการจัดเก็บ เพื่อประโยชน์ในการสร้างความรู้ และทักษะต่าง ๆ ให้กับคนในสังคมได้อย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้น Big Data ถือเป็นการลงทุนในระยะยาวที่ผลตอบรับออกมาคุ้มค่ามากกว่าการลงทุนด้านอื่น

โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปก้าวเข้าสู่สังคมดิจิตอลอย่างแท้จริง ดังนั้น ข้อมูลเป็นสิ่งที่จะมีความจำเป็นอย่างมากในอนาคต เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ รอบตัวของเราให้นำมาใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงที่สุด ส่งผลให้ Big Data จะกลายมาเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากสำหรับคนในโลกอนาคต เพราะจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างมหาศาล และจะกลายเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน

Author