เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ความก้าวหน้ายุคใหม่แห่งการเรียนรู้

การศึกษาเป็นพื้นฐานที่ต้องได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และคุณภาพของประชากร หลายปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไปมาก เพราะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กสนใจ ใฝ่เรียน และยังเพื่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ที่จะทำอย่างไรให้ทั้งครูและนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารระหว่างโรงเรียน และผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจ ระบบบริหารงานโรงเรียน นอกจากจะมีนโยบายเพื่อนักเรียนแล้ว ยังต้องเผื่อแผ่ไปถึงผู้ปกครองเพราะปัจจุบันการเรียนโรงเรียนที่มีคุณภาพ ถือว่าเป็นการสร้างโปรไฟล์ให้ตัวเองด้วย และคนที่จ่ายค่าเทอมก็คือผู้ปกครอง การสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเพื่อติดตามพัฒนาการ ความประพฤตของนักเรียนจึงใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวช่วยเพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนของครู เช่น ระบบการบันทึกเข้า –…