Big Data โครงข่ายข้อมูลรูปแบบใหม่ เพื่อชีวิตที่สะดวกสบาย

ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริง หรือคำอธิบายเกี่ยวกับวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์ กิจกรรม ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน มีลักษณะหลากหลายรูปแบบทั้งเป็นตัวอักษร ตัวเลข ภาพ กราฟ สัญลักษณ์ต่าง ๆ และเสียง ข้อมูลเหล่านี้ต้องถูกจด บันทึก จัดประเภท และเก็บรักษา โดยเมื่อมีการนำไปจัดให้เป็นระบบ ระเบียบแล้วจะสามารถทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจ และตัดสินใจนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ ถือเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง หรือจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง…

บล็อกเชนเทคโนโลยีเก็บข้อมูลแบบใหม่ในการเข้าถึงข้อมูลแบบปลอดภัย

คอมพิวเตอร์ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะสามารถเชื่อมต่อโลกทั้งโลกเข้าไว้ด้วยกัน เราใช้คอมพิวเตอร์สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือ การทำงาน การติดต่อสื่อสาร และการทำธุรกิจ คอมพิวเตอร์จึงถือเป็นอุปกรณ์ที่พบเห็นได้ทุกสำนักงาน โรงเรียน และที่อยู่อาศัย คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้ได้มากมาย สามารถประมวลผลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำมีความน่าเชื่อถือมากกว่าอุปกรณ์ชนิดอื่น และที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ในปัจจุบันการเก็บข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูลถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น…

Data ทรัพยากรทางธุรกิจที่สำคัญกว่าน้ำมันในยุคนี้

                ประเทศไทยในยุค 4.0 นั้น เป็นยุคแห่งเทคโนโลยีที่อะไรก็รวดเร็วและว่องไว และสะดวกสบายมากขึ้น รวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้เกินขีดจำกัดของสิ่งที่เคยทำได้ในอดีต ดังนั้นใครที่ศึกษา เข้าใจ และนำเทคโนโลยีไปใช้ได้อย่างถูกที่ถูกเวลา และทำให้มันเกิดผลได้ก่อนคนอื่น ถือว่าเป็นผู้ชนะ จนบางทีเราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้ว่าสิ่งที่จะกลายเป็นสิ่งที่สำคัญ และจะชี้ชะตาการทำธุรกิจได้เลยทีเดียว สิ่ง ๆ นั้นก็คือ Data หรือ ข้อมูลนั่นเอง ในยุคนี้ เราสามารถพูดได้เลยว่าทรัพยากรที่สำคัญนั้นไม่ใช่น้ำมันอีกต่อไป แต่ในตอนนี้มันคือ…