Smart Contract กับฐานข้อมูลในระบบ Blockchain อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าจับตามอง

หลายคนคงคุ้นหู Blockchain กับชื่อเสียงในด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนาสกุลเงิน ซึ่ง Blockchain นั้นเป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้แนวคิดของ Distributed Ledger มาใช้ เป็นเทคโนโลยีที่เปิดโอกาสให้ทุกคนในห่วงโซ่อนุมติธุรกรรม ที่ทุกคนจะมีชุดข้อมูลเหมือนกัน เช่นใครทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร มันก็จะฝังข้อมูลไว้ใน Blockchain ไม่มีหน่วยงานกลาง แต่จะให้ทุก ๆ คนในระบบอนุมัติธุรกรรมกันเอง โปร่งใส ตรวจสอบง่ายและไม่สามารถปลอมได้ ส่วนเจ้า Smart…